Odnowienie Przyrzeczeń Chrzcielnych

Scenariusz Odnowienia Przyrzeczeń Chrztu Świętego

I OBRZĘDY WSTĘPNE

1. Pozdrowienie celebransa

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochane Dzieci. Drodzy Rodzice i Chrzestni. Bracia i Siostry zjednoczeni z Chrystusem przez sakrament Chrztu Świętego. Parafia nasza przeżywa dzisiaj ważną i wymowną chwilę. Oto dzieci klas czwartych odnowią podczas Mszy świętej przyrzeczenia swojego chrztu. Wraz z nimi uświadamiamy sobie wielkość, znaczenie i konsekwencje wynikające z jego przyjęcia. Przez chrzest narodziliśmy się bowiem dla Boga i wkroczyliśmy w nowe życie. Gorąco i serdecznie witam i pozdrawiam wszystkich, a szczególnie dzieci, które po dwuletnim przygotowaniu chcą coraz pełniej żyć sakramentem chrztu świętego. Zapraszam do wspólnej modlitwy i godnego uczestnictwa w Chrystusowej ofierze.

2. Poświęcenie wody

A teraz prośmy pokornie Pana Boga, aby raczył poświęcić tę wodę, którą będziemy pokropieni na pamiątkę naszego chrztu. Niech Bóg nam dopomaga, abyśmy byli wierni naszemu chrześcijańskiemu powołaniu.
Po chwili ciszy celebrans z rękami złożonymi mówi: 

Wszechmocny wieczny Boże. Ty chcesz, aby przez wodę, która podtrzymuje życie i służy do oczyszczania, również i nasze dusze zostały oczyszczone i otrzymały zadatek życia wiecznego. Prosimy Cię, pobłogosław tę wodę, którą za chwilę będziemy pokropieni. Odnów w nas źródło swej łaski i broń od wszelkiego zła nasze dusze i ciała, abyśmy mogli zbliżyć się do ciebie z czystym sercem i otrzymać twoje zbawienie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pokropienie wodą święconą. 

3. Procesjonalne wejście do kościoła: śpiew „ Barka”

4. Komentarz przed hymnem „Chwała na wysokości”

W ten dzisiejszy dzień, w którym odnawiamy przyrzeczenia naszego chrztu, aby głębiej przeżyć tajemnicę Zbawienia uobecnioną w Eucharystii, głośmy chwałę Boga, który darował nam grzechy, uczynił swoimi dziećmi i włączył do Kościoła, który jest jego ludem.

II LITURGIA SŁOWA

1. I Czytanie

2. Psalm - śpiewają dzieci

3. II Czytanie

4. Alleluja - śpiewają dzieci

5. Ewangelia

6. Po homilii: Prośba rodziców o przyjęcie przyrzeczeń Chrztu Świętego.

Ojciec:

Czcigodny księże Proboszczu! Przed kilkoma laty z troską i miłością przynosiliśmy nasze dzieci do kościoła prosząc o chrzest dla nich. Otrzymane w sakramencie chrztu życie Boże staraliśmy się w nich podtrzymywać, umacniać i rozwijać. w naszych rodzinach rozmawialiśmy z dziećmi o Bogu, prowadziliśmy do Kościoła, uczyliśmy je kochać Boga i ludzi. Następnie posyłaliśmy je na katechizację, aby bardziej poznały Chrystusa i ukochały Go ponad wszystko. Dziś, zgromadzeni w naszej parafialnej świątyni, prosimy cię Księże Proboszczu, aby nasze dzieci, podczas tej Mszy świętej, odnowiły przyrzeczenia chrzcielne i same powiedziały, ze wyrzekają się grzechu i wierzą w Boga. W tej doniosłej dla nich chwili życia wspieramy je naszą modlitwą, by byli świadkami Chrystusa i wyrośli na dobrych synów Kościoła i Ojczyzny.

Celebrans: Misją Kościoła jest nieść Boga ludziom, umacniać ich w wierze i prowadzić do Ojca w niebie. Z radością przyjmę od waszych dzieci wyznanie wiary i wyrzeczenie się grzechu. Zanim to uczynię, pytam każdego z was - czy jako rodzice możecie zaświadczyć, ze dzieci są dobrze przygotowane do tego ważnego wydarzenia?

Matka:

Staraliśmy się jak najlepiej wywiązać z naszych rodzicielskich zobowiązań. Jesteśmy przeświadczeni, ze dzieci nasze są należycie przygotowane do Odnowienia Przyrzeczeń Chrztu. Będą nadal znajdować w nas i w rodzicach chrzestnych oparcie dla życia według nauki Chrystusowej.

Celebrans: Bogu niech będą dzięki.

7. Zapalenie świec - Odnowienie Przyrzeczeń Chrztu Świętego

Celebrans:

Drogie Dzieci! Spójrzcie na chrzcielnicę, na miejsce, w którym narodziliście się dla Boga i życia wiecznego w niebie. Przed laty, tutaj, przy tej chrzcielnicy woda chrztu spłynęła na wasze czoła. Chrystus uwolnił was od grzechu pierworodnego, uczynił swoimi dziećmi i włączył do Kościoła. Wasi rodzice zobowiązali się wychować was w wierze i nauczyć tak żyć, abyście jak Pan Jezus czynili to, co się Ojcu Niebieskiemu podoba. Przyszedł czas, abyście dzisiaj, po dwuletnim przygotowaniu uczyniły to, czego nie mogliście uczynić w dniu waszego chrztu. Jako dzieci Boże, oświecone przez Chrystusa, wyrzeknijcie się teraz grzechu i wyznajcie wiarę, w której zostałyście ochrzczone.

Pytam każdego z was: - Czy wyrzekasz się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych?

Wyrzekam się.

- Czy wyrzekasz się wszystkiego, co prowadzi do zł, aby cię grzech nie opanował?

Wyrzekam się.

- Czy wyrzekasz się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu?

Wyrzekam się.

- Czy wierzysz w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?

Wierzę.

- Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, syna jego Jedynego, Pana Naszego, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca?

Wierzę.

- Czy wierzysz w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, obcowanie świętych, odpuszczanie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?

Wierzę.

- Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Amen

Złożycie obecnie przyrzeczenia. Niech wasze codzienne życie wciąż je potwierdza:

Z pomocą Bożą, moich rodziców i chrzestnych oraz wszystkich tu obecnych przyrzekam:

- Kochać Boga i bliźniego tak jak tego nauczył Jezus Chrystus.

Przyrzekam.

- Zawsze i wszędzie świadczyć, że należę do Jezusa, jestem Jego dzieckiem.

Przyrzekam.

- Umacniać wiarę i pogłębiać ją przez udział w systematycznej katechizacji.

Przyrzekam.

8. Modlitwa wiernych

- Módlmy się za Ojca Świętego Franciszka, naszego biskupa Piotra, i wszystkich biskupów, aby ich posługa przyczyniała się do zgromadzenia wszystkich ludzi w jednym kościele Chrystusowym. Ciebie prosimy...

- Módlmy się za rodziców i chrzestnych, aby słowem i przykładem umacniali wiarę sercach swoich dzieci. Ciebie prosimy...

- Módlmy się za kapłanów i katechetów oraz nauczycieli i wychowawców, aby byli odważnymi głosicielami nauki Chrystusowej. Ciebie prosimy...

- Módlmy się za dzieci, które odnawiają dzisiaj przyrzeczenia swojego chrztu, aby pozostały zawsze wierne Bogu i Kościołowi. Ciebie prosimy...

- Módlmy się za nas tu zgromadzonych, aby światło naszej wiary świeciło przed ludźmi, aby widzieli nasze dobre czyny i chwalili Ojca, który jest w niebie. Ciebie prosimy...

- Módlmy się za wszystkich zmarłych z naszych rodzin, aby mogli cieszyć się oglądaniem Boga w niebie Ciebie prosimy…

III LITURGIA EUCHARYSTYCZNA

1. Procesja z darami

Przynosimy do ołtarza symboliczne dary, a wraz z nimi nasze troski, radości, plany i prace. Prosimy Pana Jezusa, aby wszystkie je przyjął i żeby były zgodne z Jego wolą.

Świece - symbol światła Chrystusa i znak naszego pragnienia by być światłem płonącym wśród ludzi.

Książka i zeszyt - symbol nasze całorocznej pracy, przez którą my sami i świat ma stawać się lepszy i bardziej Boży.

Kwiaty - wyraz piękna w świecie stworzonym przez Boga, symbol naszej wdzięczności Panu Bogu za piękny świat i miłość do człowieka.

Chleb i wino - za chwilę zostaną przemienione w Ciało i Krew Pana Jezusa, aby umocnić nas drodze do niebieskiej ojczyzny, Prośmy, abyśmy zawsze korzystali ze stołu eucharystycznego umacniając się do dobrego życia.

2. Komentarz przed „Ojcze nasz”

Bóg, który jest tajemnicą, jest naszym Ojcem, w sakramencie Chrztu Świętego uczynił nas swoimi dziećmi. Kocha nas i wie, czego nam potrzeba. Dlatego, jako dzieci jednego Ojca z miłością i ufnością wznieśmy ręce i wołajmy do Niego słowami, których nauczył nas Jezus Chrystus.

3. Dziękczynienie po Komunii Świętej

Panie Jezu, podczas tej uczty ofiarnej nakarmiłeś nas swoim Ciałem. Jesteśmy tak blisko Ciebie, a Ty jesteś tak blisko każdego z nas. Od chrztu należymy do Ciebie i z Tobą, Jezu, chcemy być zawsze. Pragniemy, aby i naszymi stawały się codziennie słowa świętego Pawła - żyję ja, już nie ja, we mnie żyje Chrystus. Bądź z nami Jezu, gdy się uczymy, bawimy, wypełniamy obowiązki w domu i w szkole. W tej pełnej radości i szczęścia chwili wyrażamy Ci Panie Jezu, naszą wdzięczność wołając - Dziękujemy Ci, Jezu.

Za chrzest święty, poprzez który zjednoczyłeś się z nami i włączyłeś nas do wielkiej rodziny, którą jest Twój Kościół.

WSZYSCY - Dziękujemy Ci. Jezu.

Za rodziców i chrzestnych, za ich troskę i opiekę o nas, za to, że uczą nas kochać Boga i ludzi.

WSZYSCY: Dziękujemy Ci. Jezu.

Za kapłanów i katechetów, którzy cierpliwie i wytrwale pomagają nam poznawać Ciebie i Twoją Ewangelię.

WSZYSCY: Dziękujemy Ci. Jezu.

Za wszystkich znanych nam i obcych, którzy słowem i przykładem potwierdzają, że Ty, Jezu, jesteś dla nich Drogą, Prawdą i Życiem.

WSZYSCY: Dziękujemy Ci, Jezu.

Za dzisiejszą uroczystość, dzięki której lepiej zrozumieliśmy, jak wielkim wydarzeniem w naszym życiu jest chrzest i czego Ty, Jezu od nas, na co dzień oczekujesz.

WSZYSCY: Dziękujemy Ci Jezu.

4. Ofiarowanie się Matce Bożej 

Najświętsza Maryjo Panno! W dniu naszej uroczystości powierzamy Tobie Matko nasze ciało i duszę. Dopomóż Matko Boża zachować dusze nasze i ciała w niewinności otrzymanej na chrzcie świętym. Prosimy, pomnażaj w nas tę Miłość, którą Pan Jezus przyniósł ze sobą do naszych serc. Dopomagaj nam Matko Najświętsza byśmy zawsze kochali Jezusa, i byśmy często przyjmowali Go w Komunii świętej. Uproś nam Matko naszym Rodzicom i wszystkim, którzy się nami opiekują te łaskę abyśmy kiedyś w niebie mogli się wszyscy spotkać i uwielbiać Twojego Syna i Ciebie Matko Boża i nasza na wieki. Amen.

IV OBRZĘDY ZAKOŃCZENIA

1. Podziękowanie dzieci

Serca nam mocniej biją i oczy świecą z radości, bo dzisiaj ponowiliśmy uroczyście przyrzeczenia złożone na Chrzcie Świętym. Zwracamy się do Ciebie, Czcigodny Księże ze słowami wdzięczności i miłości. Serdecznie dziękujemy za Mszę Świętą odprawioną w naszej intencji, za troskę o nasze dziecięce dusze, za słowa nauki Bożej, za dobroć i wyrozumiałość podczas spowiedzi świętej, za uśmiech i za wszystko, co dla nas czynicie. Chcemy myślą i sercem oganiać i podziękować: Nauczycielom i Wychowawcom, koleżankom i kolegom, gościom, którzy przybyli na naszą uroczystość i wszystkim, którzy z nami dzielą radość naszego spotkania z Jezusem w Komunii Świętej. Niech żywym dowodem naszej wdzięczności będzie modlitwa w Waszej intencji.

2. Komentarz przed rozesłaniem

Chrystus posyła nas, abyśmy byli jego świadkami. Zapamiętajmy tę dzisiejszą uroczystość i bądźmy wierni zobowiązaniom chrztu. Wspiera i umacnia nas w tym błogosławieństwo Boga w Trójcy Świętej jedynego.

3. Błogosławieństwo kapłana na zakończenie Mszy Świętej